Hướng dẫn gửi yêu cầu cập nhật chỉnh sửa trên Cổng thông tin tiêm chủng Vaxin COVID-19

Để sửa, cập nhật các sai lệch thông tin:

1/. Đã tiêm mũi 1 mà không có thông tin 

2/. Đã tiêm đủ 2 mũi vacxin mà mới chỉ có thông tin 1 mũi vacxin..

Phản ánh tiêm chủng vắc xin Covid-19 tại: https://tiemchungcovid19.gov.vn/portal/portal-report

Tra cứu chứng nhận tiêm: https://tiemchungcovid19.gov.vn/portal/search

CDC TP.HCM đã hướng dẫn gửi phản hồi chỉnh sửa tình trạng sai lệch thông tin ở phần “Phản ánh thông tin”, trên Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 theo trình tự như sau:

0982.850.850